logo
logo
O konkursie bardzo formalnie
– anons i regulamin
anons   regulamin
 

 

REGULAMIN XX KONKURSU „Historia Bliska”

w cyklu tematycznym

„Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana..."

w 2017 roku

pod specjalnym tytułem

Walka, praca, trwanie… Ludzie i czyny dla Niepodległej 1918–2018

 

§ 1. Organizator

XX badawczy ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska” organizowany jest przez: Fundację Ośrodka KARTA (02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29), zarejestrowaną, jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem (KRS): 0000119146.

Ośrodek KARTA odpowiedzialny jest za wszystkie działania związane z ogłoszeniem i promocją konkursu, kontaktami z uczestnikami, przyjęciem i rejestracją prac, przeprowadzeniem procedury oceny prac przez Jury, organizacją uroczystości finałowej oraz innych działań związanych z konkursem.

W trakcie trwania edycji konkursu, aż do momentu jej zakończenia, do współorganizacji lub partnerstwa mogą zostać zaproszone inne instytucje, które zaakceptują regulamin i warunki organizacyjne konkursu oraz zadeklarują współdziałanie, współfinansowanie lub inny rodzaj wsparcia konkursu i innych działań z nim związanych.

 § 2. Temat

W XX edycji konkursu, realizowanego w ramach trzyletniego cyklu tematycznego „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana..." (2015 rok – XVIII i 2016 rok  XIX edycja), w 2017 roku sformułowano tytuł specjalny:

Walka, praca, trwanie… Ludzie i czyny dla Niepodległej 1918–2018

Ogłaszając konkurs w okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy zachęcić do pokazania w pracach konkursowych różnych wymiarów walki o własne państwo, a także troski o jego kształt i trwałość. Liczymy na przedstawienie takich postaw czy działań – w okresie: odzyskiwania Niepodległej, II RP, w czasie utraty suwerenności, III RP – które odnosiły się do budowania niepodległego państwa, życia w nim i dla niego, również w środowiskach lokalnych.

W obrębie ramowego tematu konkursu autorzy powinni określić własny temat badawczy lub artystyczny. Przedmiotem pracy ma być historia „bliska”: w czasie, przestrzeni, relacjach, a więc − lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; bliska przez doświadczenie, emocje; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. Szczególnie to, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej świadomości; to, co potrzebuje odkrywcy lub uważnego i cierpliwego badacza; opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora albo która dopiero teraz może zaciekawić czy znaleźć odbiorców: lokalna tajemnica, ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły, lecz niezauważony lub niedoceniony los; historia z czasu wojny lub pokoju; przejaw odwagi czy konformizmu; odniesione zwycięstwa lub poniesione klęski...

Obszarem poszukiwania tropu do własnego tematu mogą być różne sfery życia: nie tylko walka, konspiracja czy trudna i odpowiedzialna praca, ale także codzienność, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, między „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także w dyskusjach o pomnikach, patronach, cmentarzach.

Praca ma być pracą historyczną, a nie polityczną, psychologiczną, czysto artystyczną czy informatyczną. Jeśli odnosi się do zdarzeń współczesnych, musi pokazywać ich zakotwiczenie w przeszłości, w procesach zapoczątkowanych w jakimś momencie historycznym.

 § 3. Adresat konkursu

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, czyli gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (najstarsi uczniowie z klas maturalnych – rocznik 1998), nad którą opiekę mogą sprawować dorośli: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież itp.

Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły autorskie. Wielkość zespołu minimalnego: troje uczniów i opiekun. W zespołach liczniejszych nie powinno być więcej dorosłych opiekunów niż w proporcji: jeden dorosły na troje uczniów. Jeśli co najmniej jeden uczeń ma ukończone 18 lat i może pełnić funkcję lidera zespołu − zespół nie musi mieć dodatkowego opiekuna.

Oferta udziału w konkursie będzie kierowana – obok ogłoszeń publicznych w mediach – drogą przekazu internetowego do szkół biorących udział w czterech ostatnich edycjach konkursu Historii Bliskiej, bibliotek gminnych uczestniczących w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w latach 2010–2014 oraz archiwów społecznych zgromadzonych w bazie portalu www.archiwa.org, a także za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych i samorządowych zakładających edukację młodzieży.

 § 4. Terminarz

1. Konkurs ogłoszony zostanie w lutym 2017 roku: w 90. numerze pisma „Karta”, na stronie domowej Ośrodka KARTA (www.karta.org.pl), portalu archiwów społecznych (www.archiwa.org), stronie domowej konkursu (www.historiabliska.pl) i Domu Spotkań z Historią (www.dsh.waw.pl), a także ewentualnie na stronach wszystkich Współorganizatorów i Partnerów oraz patronów medialnych. Na stronie www.historiabliska.pl opublikowane zostaną: pełny anons i regulamin konkursu oraz pomocnicze materiały informacyjno-instruktażowe, a także podawane będą wszystkie kontakty i informacje bieżące.

2. Informacja o Konkursie będzie przekazywana za pośrednictwem mediów, przez kanały dystrybucji dostępne wszystkim Współorganizatorom/Partnerom, a także przez bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami i instytucjami sprawującymi opiekę nad nimi (szkoły, archiwa społeczne, biblioteki, domy kultury itp.).

3. W momencie ogłoszenia konkursu na portalu opublikowane będą dodatkowe pomocnicze materiały edukacyjne w postaci prezentacji, nagrań webinariów, publikacji online, instruktaży, zestawów linków itp. – udostępniane zainteresowanym bez żadnych ograniczeń.

4. Pracę wraz z Metryczką należy dostarczyć do 10 czerwca 2017 roku (do północy), za pomocą specjalnego modułu kontaktu na portalu historiabliska.pl, ewentualnie innych kanałów wskazanych na portalu w tym miejscu.

5. Finał konkursu odbędzie się 27 października 2017 roku w Domu Spotkań z Historią (00-324 Warszawa, ul. Karowa 20), gdzie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz wyróżnień podczas uroczystej gali, w czasie której zostaną zaprezentowane nagradzane prace. Uroczystość będzie transmitowana online.

6. Do 31 grudnia 2017 roku zakończą się wszystkie działania finalizujące edycję konkursu, związane także z wysyłką nagród i wyróżnień, dyplomów czy certyfikatów uczestnictwa, promocją wyników oraz udostępnianiem prac.

 § 5. Praca konkursowa

1. Zasady przygotowania pracy

Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny (niepowielający cudzych dokonań) sposób użytych źródłach historycznych, jak: nagranie audio lub wideo, zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia, filmy itp., które mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej za pośrednictwem Internetu, ale według określonych zasad, uwzględniających jego specyfikę.

Praca powinna być opracowanym i w sposób kreacyjny zaprezentowanym (w całości lub częściach), samodzielnie pozyskanym materiałem źródłowym; nie powinna być natomiast tylko zbiorem nieopracowanych/nieprzetworzonych źródeł (nawet samodzielnie pozyskanych przez uczniów), nie powinna też być kreacją czysto artystyczną bez odwołania do źródeł lub przetwarzającą je w sposób zniekształcający. Praca nie może być powieleniem czy kompilacją prac innych autorów; wszelkie zapożyczenia czy cytaty powinny być ujawnione, zaznaczone i odpowiednio opisane. Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów i informacji jest przestrzeganie praw: autorskiego (z uwzględnieniem zasad prawa cytatu), ochrony danych osobowych, prawa do ochrony wizerunku, a także zasad etyki.

2. Wykorzystanie źródeł

Źródła mogą pochodzić z archiwów czy muzeów państwowych wszystkich szczebli, samorządowych, kościelnych, społecznych, różnych instytucji i od osób prywatnych, mogą być „wywoływane”, czyli pochodzić np. z nagrań świadków historii, mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej za pośrednictwem internetu z różnych bibliotek cyfrowych, cyfrowych archiwów i innych, przy zachowaniu jednak szczególnej rzetelności w przestrzeganiu prawa do ich wykorzystania oraz staranności w ocenie ich autentyczności. W każdym przypadku należy jednak uwzględnić to, że:

 •  źródła powinny dotyczyć historii „bliskiej”, a nie powszechnej czy globalnej;
 •  miejsce ich pochodzenia czy zaczerpnięcia musi być znane i ujawnione;
 •  użycie i wtórnie rozpowszechnianie wszelkich źródeł (za pośrednictwem pracy) powinny być zgodne z prawem i zasadami etyki.

3. Forma pracy

Forma pracy powinna uwzględniać:

 •  założenia badawczego konkursu historycznego, przedstawione w punkcie 1, a więc nie powinien to być esej, praca czysto artystyczna czy informatyczna;
 • ograniczenia wynikające ze sposobu przekazania pracy organizatorom wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.historiabliska.pl;
 •  wymogi „formuły ’35”.

 „Formuła ’35” ogranicza wielkość nadsyłanych prac w zależności od ich charakteru:

 •  film lub audycja radiowa – do 35 minut;
 • prezentacja lub wystawa multimedialna – do 35 „screenów” lub 35 opracowanych zdjęć/obiektów;
 •  pdf (tekst/książka/komiks/kolaż itp.) – do 35 stron, przy czym jeśli praca jest czysto tekstowa, należy uwzględnić, że znormalizowana strona  tekstu to 1800 znaków ze spacjami.

Praca może być przesyłana w pliku typu: .doc, .docx, .odt, .pdf, .mp3, .mp4, .ppt, .odp.

Praca przesyłana nie może przekraczać 350 MB, co w przypadku filmów może oznaczać konieczność wcześniejszej konwersji (i kompresji), warto jednak zachować film także w wersji oryginalnej − do ewentualnych profesjonalnych pokazów.

4. Autoprezentacja

Wraz z pracą może być dostarczona (lub dołączona do pracy) – i jest mile widziana – odrębna część, stanowiąca prezentację procesu powstawania pracy i/lub grupy autorskiej. Może mieć postać filmu trwającego do 3 minut w formacie .mp4 lub zestawu (prezentacji) do 10 fotografii w formacie .pdf lub .ppt, w rozdzielczości umożliwiającej także druk, ale o wielkości do 10 MB całość. Część ta powinna być sygnowana napisem „Autoprezentacja” oraz nazwą pracy lub określeniem identyfikującym grupę (instytucja sprawująca opiekę, miejscowość itp.). Autoprezentacja nie wpływa na limit wielkości pracy zasadniczej ani na jej ocenę przez Jury.

5. Metryczka pracy

Obowiązkowym elementem towarzyszącym pracy konkursowej jest Metryczka w postaci kwestionariusza udostępnionego przez organizatorów na portalu www.historiabliska.pl, która musi być wypełniona przed momentem przesłania pracy.

Metryczka zawiera pola:

 • informacje o autorach i opiekunach pracy oraz o instytucji sprawującej opiekę wraz z danymi kontaktowymi;
 • tytuł, określenie formy (np. film mp4) i wielkości pracy (np. film 31 minut), deklaracja, czy załączana jest Autoprezentacja;
 • krótkie streszczenie/nazwanie procesu historycznego;
 • opis metod i organizacji pracy: zapis etapów powstawania pracy, komentarz na temat trudności i sukcesów, opis wykorzystywanych narzędzi (np. programów komputerowych);
 • spis wykorzystanych źródeł historycznych wraz z określeniem ich postaci pierwotnej i miejsca ich pozyskania;
 • spis pozyskanych świadectw historycznych (relacji świadków historii), sposób ich wykorzystania i ewentualnego przetworzenia;
 • rola i zadania wszystkich członków zespołu (w procesie pozyskiwania źródeł i/lub przygotowania pracy);
 • rola i zadania opiekuna;
 • oświadczenie opiekuna/dorosłego lidera zespołu − potwierdzenie autentyczności autorstwa pracy oraz przestrzegania prawa autorskiego, znajomości i przestrzegania Regulaminu Konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy przez Organizatorów

 § 6. Ocena prac, nagrody, finał konkursu

1. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być w całości lub w znaczącej (powyżej 10%) części upublicznione (wydawnictwa, prasa, radio, telewizja, internet) przed rozstrzygnięciem konkursu − pod groźbą ich dyskwalifikacji.

2. Dane autorów prac nie będą kodowane przed oceną Jury.

3. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów, choć w zależności od liczby i charakteru prac możliwe jest podzielenie ich na kategorie ułatwiające adekwatną ocenę (np. prace z przewagą tekstu − prace multimedialne).

Kryteria formalne

 • dostarczenie pracy w terminie wraz z prawidłowo wypełnioną i kompletną Metryczką, w tym podpisanym Oświadczeniem, dotyczącym przestrzegania prawa autorskiego;
 • spełnienie wymogów i założeń konkursu co do liczby i wieku autorów oraz liczby opiekunów pracy;
 • przestrzeganie wielkości i formy pracy oraz zastrzeżeń co do jej wcześniejszego upublicznienia lub nagrodzenia w innych konkursach

 Kryteria merytoryczne

 • lokalność źródeł i historii; adekwatność treści pracy do tytułu konkursu; oryginalność/atrakcyjność i innowacyjność tematu (z uwzględnieniem możliwości uczniów, np. ze względu na ich wiek);
 • bogactwo i wartość źródeł historycznych zgromadzonych/wykorzystanych w pracy; jakość i liczba źródeł przejętych z Internetu lub odwrotnie – dostarczonych przez pracę do Internetu;
 • rzetelność autorska i sposób postępowania ze źródłami i świadkami historii; przestrzeganie zasad prawa autorskiego i etyki; sposób korzystania z prawa cytatu (ocena „antyplagiatowa”);
 • dociekliwość badawcza, zdolność do refleksji, wyciągania wniosków i komentarza (z uwzględnieniem możliwości autorów np. ze względu na ich wiek);
 •  współdziałanie zespołu, wykorzystanie potencjału wszystkich członków grupy;
 • rola opiekuna

 Kryteria techniczne i artystyczne

 • adekwatność formy do treści i charakteru zgromadzonych źródeł; adekwatność wykorzystywanych narzędzi;
 • poprawność techniczna (np. jakość i synchronizacja obrazu oraz dźwięku), spójność kompozycji i kompletność elementów w zależności od formy (np. czołówka filmu, przypisy w pracy pisemnej, podpisy pod zdjęciami);
 • oryginalność formy i walory stylu, wartość artystyczna, staranność wykonania (np. język, ortografia, „layout”);

4. Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe o wartości ogólnej (planowana pula) około 20 000 zł.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych: pieniężnych, rzeczowych, udziału w warsztatach, seminariach i kursach, w tym międzynarodowych itp. zespołom oraz opiekunom w przypadku pozyskania sponsorów oraz na zasadach oddzielnie ustalonych przez organizatorów konkursu.

6. Decyzja Jury co do podziału, liczby, formy i wysokości nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu). Nie są udostępniane informacje na temat przebiegu pracy Jury w trakcie jej trwania. Efekt pracy Jury zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie ogłaszanego komunikatu końcowego. Opinie Jury o poszczególnych pracach nie są udostępniane.

7. Laureatom konkursu i ich opiekunom oraz uczestnikom, którzy nie otrzymali nagród i wyróżnień, może zostać zaproponowany udział w seminariach, warsztatach, konkursach, stażach, projektach, publikacjach, prezentacjach itp., także międzynarodowych, na zasadach każdorazowo ustalanych przez organizatorów.

8. Na finał konkursu zaproszone zostaną − na koszt organizatorów konkursu − zespoły lub reprezentacje zespołów otrzymujących nagrody i wyróżnienia w liczbie uzależnionej od możliwości finansowych organizatorów. Warunki finansowania przyjazdu i pobytu będą podlegać ewentualnie dalszym ustaleniom organizatorów z zainteresowanymi zespołami.

9. Planowana jest transmisja online uroczystości finałowej, w trakcie której będą prezentowane prace, oraz publikacja nagrodzonych prac.

 § 7. Przechowywanie, ochrona, przeznaczenie i publikacja prac

1. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Po ocenie Jury zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Ośrodku KARTA, gdzie stworzą odrębną, chronioną i udostępnianą na normalnych zasadach archiwalnych kolekcję.

2. Kopie prac mogą być przekazane do archiwów pozostałych Współorganizatorów konkursu.

3. Prace mogą być publikowane lub wykorzystane w całości lub części, szczególnie w kontekście upowszechniania informacji o konkursie i jego efektach, na portalu www.historiabliska.pl, www.uczyc-sie-z-historii.pl lub na portalach, podczas wystaw, w publikacjach i w ramach działań promocyjnych dla potrzeb własnej promocji i reklamy z wykorzystaniem wszelkich nośników oraz mediów, także przez pozostałych Współorganizatorów i Partnerów konkursu.

4. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów prawa autorskie (niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych w Autoprezentacji fotografii, co upoważnia Organizatorów do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:

 •  wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;
 • utrwalanie, zwielokrotnienie bez względu na technikę (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) i wielkość nakładu;
 • rozpowszechnianie, zamieszczanie w Internecie, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, publiczne odtworzenie, w tym podczas seminariów i konferencji;
 • wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych;
 • prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, korektę, redakcję, kompilację, adaptację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części.

5. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska, oraz prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania wcześniejszej zgody organizatorów konkursu) − pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat oraz o ewentualnym otrzymaniu nagrody czy wyróżnienia w konkursie.

 § 8. Ochrona danych osobowych oraz wizerunku

1. Wszystkie dane osobowe zarówno autorów prac, jak i opiekunów zawarte w Metryczce pracy są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas konkursu jest Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 29.

3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Ośrodka KARTA swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność Fundacji Ośrodka KARTA oraz przedstawienia oferty programowej Fundacji Ośrodka KARTA.

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku osoba, która przekazała swoje dane, ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6. Nadesłane prace i zawarte w nich lub dołączone do nich materiały nie mogą naruszać prawa do ochrony wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich. W przeciwnym wypadku autor pracy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.

 

Regulamin można pobrać w postaci pdf

Twórca portalu   mkidn
logo
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Partner strategiczny   mkidn
Patronat medialny tvplogotvplogo histmagdzieje.pl historykon
PROJEKT: RYSZARD KAJZER / ZERKAJ STUDIO
REALIZACJA: PAWEŁ CYLC