logo
logo
O konkursie bardzo formalnie
– anons i regulamin
anons   regulamin

Ośrodek KARTA ogłasza

XX edycję konkursu „Historia Bliska”

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

w cyklu tematycznym

„Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana..."

w 2017 roku

pod specjalnym tytułem

Walka, praca, trwanie… Ludzie i czyny dla Niepodległej 1918–2018

 

Ogłaszając konkurs w okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy zachęcić do pokazania w pracach konkursowych różnych wymiarów walki o własne państwo, a także troski o jego kształt i trwałość. Liczymy na przedstawienie takich postaw czy działań – w okresie: odzyskiwania Niepodległej, II RP, w czasie utraty suwerenności, III RP – które odnosiły się do budowania niepodległego państwa, życia w nim i dla niego, również w środowiskach lokalnych.

W ramach tematu konkursu autorzy powinni określić własny temat badawczy lub artystyczny. Przedmiotem pracy ma być historia „bliska”: w czasie, przestrzeni, relacjach, a więc − lokalna, dotycząca najbliższych miejsc czy środowisk lub ludzi, także historia „małej ojczyzny”; bliska przez doświadczenie, emocje; pokazywana przez źródła, świadectwa, dokumenty osobiste. Szczególnie to, co z historii lokalnej nie miało szansy zaistnieć, przebić się do powszechnej świadomości; to, co potrzebuje odkrywcy lub uważnego i cierpliwego badacza; opowieść, która nie miała dotąd swojego narratora albo która dopiero teraz może zaciekawić czy znaleźć odbiorców: lokalna tajemnica, ważne, lecz zapomniane wydarzenie czy dokonanie, niezwykły, lecz niezauważony lub niedoceniony los.

Obszarem poszukiwania tropu do własnego tematu mogą być różne sfery życia: nie tylko walka, konspiracja czy trudna i odpowiedzialna praca, ale także codzienność, procesy przemian społecznych, religijnych, kulturowych, naukowych, gospodarczych; relacje rodzinne, sąsiedzkie, między państwem a obywatelem, między „swoimi” i „obcymi”; ślad można znaleźć w sporach o przeszłość, także w dyskusjach o pomnikach, patronach, cmentarzach.

Praca ma być pracą historyczną, a nie polityczną, psychologiczną czy socjologiczną. Jeśli odnosi się do zdarzeń współczesnych, musi pokazywać ich zakotwiczenie w przeszłości, w procesach zapoczątkowanych w jakimś momencie historycznym.

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), nad którą opiekę mogą sprawować dorośli: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek stowarzyszenia, reprezentant instytucji edukacji lub kultury wspierającej młodzież.

Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły autorskie. Wielkość zespołu minimalnego: troje uczniów i opiekun. W zespołach liczniejszych nie powinno być więcej dorosłych opiekunów niż w proporcji: jeden dorosły na troje uczniów. Jeśli co najmniej jeden uczeń ma ukończone 18 lat i może pełnić funkcję lidera zespołu − zespół nie musi mieć dodatkowego opiekuna.

Praca konkursowa powinna mieć charakter badawczy i twórczy, to znaczy powinna być oparta na samodzielnie pozyskanych i w oryginalny (niepowielających cudzych dokonań) sposób użytych źródłach, jak: nagranie (audio lub wideo), zapisane czy zmontowane relacje świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia, które mogą być także zaczerpnięte w formie cyfrowej, za pośrednictwem Internetu, ale według określonych zasad.

Wymogiem przy wykorzystywaniu (pobieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu) materiałów źródłowych, w tym (szczególnie) z Internetu jest przestrzeganie prawa: autorskiego (w tym prawa cytatu), ochrony danych osobowych, prawa do ochrony wizerunku, a także zasad etyki.

Forma pracy powinna uwzględniać założenia badawczego konkursu historycznego – a więc nie powinien to być esej, praca czysto artystyczna czy informatyczna.

Należy także uwzględnić ograniczenia wynikające ze sposobu jej przekazania organizatorom wyłącznie drogą elektroniczną (plik skonwertowany do maksimum 350 MB) oraz wymogi „formuły ’35”, która ogranicza wielkość nadsyłanych prac w zależności od ich charakteru:

a) film lub audycja radiowa − do 35 minut;

b) prezentacja multimedialna lub wystawa multimedialna − do 35 „ekranów” lub 35 opracowanych obiektów;

c) pdf (tekst, książka, kolaż tekstu i ikonografii itp.) − do 35 stron (jeśli wyłącznie tekst, to znormalizowana strona zawiera 1800 znaków ze spacjami).

Jury przyzna zespołom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe w ramach planowanej puli 20 000 zł, która może ulec powiększeniu, jeśli organizatorzy pozyskają wsparcie dodatkowych sponsorów.

Konkurs ogłaszany jest w lutym 2017 roku.

Praca (wraz z Metryczką) powinna być dostarczona do północy 10 czerwca 2017 roku − wyłącznie za pomocą specjalnego kanału na portalu www.historiabliska.pl, ewentualnie w sposób dodatkowo wskazany na portalu.

Finał konkursu, czyli publiczne ogłoszenie jego wyników i rozdanie nagród, odbędzie się 27 października 2017 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie (ul. Karowa 20). W obecności ekspertów i zgromadzonej publiczności zostaną zaprezentowane nagrodzone prace; planowana jest transmisja uroczystości.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą udostępnione za pomocą portalu historiabliska.pl, także promowane (w całości lub fragmentach) na portalach partnerów lub w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych.

Pełny regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe oraz informacje bieżące, a także materiały pomocnicze (instruktażowe, edukacyjne) i kwestionariusz metryczki pracy znajdują się na www.historiabliska.pl.

Anons można pobrać w postaci pliku pdf

 

 

Twórca portalu   mkidn
logo
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Partner strategiczny   mkidn
Patronat medialny tvplogotvplogo histmagdzieje.pl historykon
PROJEKT: RYSZARD KAJZER / ZERKAJ STUDIO
REALIZACJA: PAWEŁ CYLC